موضوع جستجو: مدیریت پروژه ها ، Project Management - ۱ مورد پیدا شد

۱ . مدیریت پروژه ها : دسترسی به مدیریت پروژه ها توسط ادمین. امکان تعریف کار برای کارمندان فنی شامل فیلدهای: عنوان  دستورالعمل. متن کامل دستورالعمل. تعریف تعداد نامحدود موارد جزیی شده دستورالعمل. تعیین میزان اهمیت. تعیین دسته بندی دستورالعمل. تعیین تاریخ شروع