×
تبلیبغات

موضوع جستجو: بازاریابی مبتکرانه - ۱ مورد پیدا شد

۱ . دسته بندی و طبقه بندی مشتریان در CRM : ها نوع بازاریابی شان را با توجه به واسطه های فروش و وسعت مشتریان تعیین می کنند  و از این طریق مخاطبان این شرکت ها تعریف میشود . از جمله