×
تبلیبغات

موضوع جستجو: بهبود راندمان پرسنل - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کاربرد CRM در بهینه سازی و مدیریت مراحل قیف فروش : رشد و بهبود پیدا می کند. تغییر خودکار مرحله سرنخ در قیف یک کاربرد دیگر CRM در مدیریت قیف فروش به روزرسانی خودکار سرنخ ها در مراحل قیف فروش است. تا بتوانید