×
تبلیبغات

موضوع جستجو: جلسه ویدیویی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . چیجوری از گوگل میتینگ استفاده کنیم : دعوت به جلسه ای در Meet بپیوندند. با این حال، برخی از قابلیت ها فقط برای مشتریان Google Workspace در دسترس است. با Google Workspace، شما و تیم خود می