×
تبلیبغات

موضوع جستجو: فروشندگان حرفه‌ای - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کاری که فروشندگان حرفه‌ای نباید انجام دهند! : می‌زنند. بسیاری از فروشندگان زمانی که وارد مکالمات فروش می‌شوند بیش از اندازه راجع به تخصصشان، محصولشان و ویژگی هایش، خدماتش و مواردی از این دست حرف می‌زنند. بسیاری از این دیالوگ‌ها