×
تبلیبغات

موضوع جستجو: مالی ، حسابداری ، Financial - ۱ مورد پیدا شد

۱ . مدیریت مالی : اسناد درآمد ها امکان تعریف مدیر (حسابدار) توسط ادمین. امکان درج اطلاعات کامل سند شامل (نوع سند، موضوع، دسته بندی، تاریخ، شماره، مبلغ کل، نام خریدار، نام شرکت خریدار، مقدار