×
تبلیبغات

موضوع جستجو: نقشه نوآوری مشتری مدار - ۲ مورد پیدا شد

۱ . نقشه نوآوری مشتری مدار چیست؟ : آن «تهیه نقشه کار» گذاشته شده است، کاری را که مشتری خواهان آن است به مجموعه‌ای از گام‌های فرایندی مجزا تقسیم می‌کند. شرکت با تقسیم کردن کار از ابتدا تا
۲ . نقشه نوآوری مشتری مدار چگونه عمل میکند؟ : نقشه نوآوری مشتری مدار (Customer-Centered Innovation Map) تهیه نقشه کار به میزان قابل توجهی با تهیه نقشه فرایند تفاوت دارد، زیرا هدف نقشه کار این است که مشخص کند