×
تبلیبغات

موضوع جستجو: همه چیز درباره بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان - ۱ مورد پیدا شد

۱ . همه چیز درباره بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان : نکات مهم درباره بیمه مسئولیت: بیمه مسئولیت پزشکان فقط در ایران دارای اعتبار است. در بیمه مسئولیت برخی شرکت‌های بیمه، هزینه دادرسی نیز پرداخت می‌شود. درصورتی‌که بیمار به خاطر خطای دستیار