×
تبلیبغات

موضوع جستجو: گاو بنفش - ۱ مورد پیدا شد

۱ . استراتژی گاو بنفش چیست؟ محصولی بسازیم که فروشنده خودش باشد! : و هزاران گاو را می‌بینید که در دشت و کوه‌ها چرا می‌کنند. این صحنه در طول چند کیلومتر پشت سر هم ادامه دارد و فقط در نگاه اول برایتان جذاب