×
تبلیبغات

موضوع جستجو: ۵ نکته پیرامون بازاریابی تلفنی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ۵ نکته پیرامون بازاریابی تلفنی : لطفاً ربات نباشید! در هنگام بازاریابی تلفنی، به صورت یکنواخت صحبت نکنید. یکنواختی لحن صدا اعتماد طرف مقابل را از بین خواهد برد. لحن صدای شما منفعل و بی انرژی