×
تبلیبغات

موضوع جستجو: بیمه مسئولیت پزشکان - ۱ مورد پیدا شد

۱ . چیز درباره بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان : مهم درباره بیمه مسئولیت: بیمه مسئولیت پزشکان فقط در ایران دارای اعتبار است. در بیمه مسئولیت برخی شرکت‌های بیمه، هزینه دادرسی نیز پرداخت می‌شود. درصورتی‌که بیمار به خاطر خطای دستیار یا پرستار تحت