×
تبلیبغات

موضوع جستجو: داینامیک مایکروسافت سی آر ام - ۱ مورد پیدا شد

۱ . نحوه پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری CRM : CRM شود.   نرم داینامیک مایکروسافت سی آر ام نرم افزار خوبی است اما این شرکتها بدلیل انتخاب نرم افزار نامناسب مجبور به پرداخت هزینه مجدد، برای خرید نرم افزار دیگری شدند