×

موضوع جستجو: هشتگ - ۱ مورد پیدا شد

۱ . چند قانون مهم شبکه های اجتماعی : استفاده از هشتگ را بدانید. 1 هشتگ خوب است. 10 هشتگ مناسب نیست. 4. همیشه استفاده از قانون 80/20 را حفظ کنید! سرگرمی اطلاع رسانی به مخاطبان خود را در اولیت قرار دهید