×
تبلیبغات

موضوع جستجو: BPMS - ۱ مورد پیدا شد

۱ . نرم افزار BPMS چیست؟ : است. سیستم BPMS که از طریق استقرار نرم افزار CRM در کسب و کارها بکارگرفته می‌شود، توانایی مدلسازی، طراحی، ویرایش و پیاده سازی تمام فرایندهای سازمانی در شرکت‌ها و انواع مجموعه‌های کاری