×
تبلیبغات

موضوع جستجو: داشبور مدیریتی , crm - ۱ مورد پیدا شد

۱ . داشبورد (میز کار مدیریتی) : در این بخش نمودارهای گوناگونی از بخش های مختلف CRM به مدیر، نمایش داده میشود.