موضوع جستجو: نمودار میله ای ، گزارش آماری ، - ۱ مورد پیدا شد

۱ . نمایش (گزارش و نمودارها) : در این بخش گزارش کاملی از مدیریت مشتریان، مدیریت درآمد و مدیریت هزینه بصورت نمودارهای میله ای و کیکی بصورت دسته بندی شده جهت بررسی وضعیت کلی و