موضوع جستجو: نمودار میله ای ، گزارش آماری ، - ۱ مورد پیدا شد

۱ . نمایش (گزارش و نمودارها) : .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} در این بخش گزارش کاملی از مدیریت مشتریان، مدیریت درآمد و مدیریت هزینه بصورت نمودارهای میله ای و کیکی بصورت دسته بندی شده جهت بررسی وضعیت