×
تبلیبغات

موضوع جستجو: CRM تحلیلی چیست؟ تعریفی ساده از یک ماهیت پیچیده - ۱ مورد پیدا شد

۱ . CRM تحلیلی چیست؟ تعریفی ساده از یک ماهیت پیچیده : CRM تحلیلی یک مغز متفکر واقعی است واقعیت این است که سطح پیچیدگی و گستردگی داده‌های وارد شده به یک CRM تحلیلی، به قدری بالاست که هیچ نیروی انسانی